Администрация

Галина Колева – главен счетоводител
Мария Димитрова – касиер
Добринка Георгиева – домакин