Братя Миладинови старата сграда

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ДНЕВЕН РЕЖИМ

През учебната 2011/ 2012 година обучението в училището се осъществява в дневна форма на обучение, едносменен режим.

Учебните занятия започват в 8.00 и завършват съгласно седмичното разписание:
I – II клас    III-IV клас    V – VIII клас    IX – XII клас
8.00 – 12.10    8.00-13.05    8.00-13.35    8.00- 14.30
Начало на учебните занятия: 8.00 часа.
Продължителност на учебните часове:
I – II клас    III – IV клас    V-VIII клас    IX-XII клас
35 минути    40 минути    45 минути    45 минути

Храненето на учениците се осъществява през големите междучасия: 9.30 – 9.55.

Обедното хранене на учениците от I – II клас, обучаващи се на целодневен режим, се осъществява в столовата на училището в периода 12.15 – 13.30 в присъствието на възпитателите, класните ръководители и медицинската сестра в училището.

Обучението в ПИГ се осъществява както следва:

Отдих — 2 ч. (12.15 – 13.30/ 11.30 – 13.30);

Самоподготовка – 2 ч. (13.30- 15.30/13.30- 15.30);

Занимания по интереси-2 ч. (15.30- 17.00/15.30- 17.30)

Продължителността на работното време на педагогическия и непедагодическия персонал е осем часа. Работното време на учителите е съгласно утвърдено седмично разписание, като в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред в училището същите се явяват на работното си място 15 минути преди началото на първия им за деня учебен час, а дежурните учители 20 минути преди първия час.

Работно време на:

Директора 8.30- 17.00

Касиер-домакин 8.00- 16.30

Главен счетоводител 8.00- 16.30

 

Помощник-директори – 8.00 – 17.00

ЗАС 8.30-17.00

Педагогически съветник 8.00- 14.00

Непедагогически персонал – огняр 6.00 – 14.30 /8.00 – 16.30

охрана малка сграда – 7.15 – 17.15 – в малка сграда;

– охрана голяма сграда – 7.00 – 16.00

Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни характеристики.