ИМЕ Людмила Иванова Гешева 
Специалност по диплома 1. Български език и Руски език
Образование висше – магистър
Професионална квалификация 1.1. Преподавател  по БЕЛ и РЕЛ в СОУ

Длъжност Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ПКС и/или научна степен 0

Вашият коментар