Людмила Иванова Гешева – Учител по БЕЛ и РЕЛ в СОУ

ИМЕ Людмила Иванова Гешева
Специалност по диплома 1. Български език и Руски език
Образование висше – магистър
Професионална квалификация 1.1. Преподавател  по БЕЛ и РЕЛ в СОУ

 

Длъжност Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален и гимназиален етап
ПКС и/или научна степен III