Елка Петкова Янева – Начален учител, специализация:Труд и техника

ИМЕ Елка Петкова Янева Специалност по диплома 1. НУП
Пр/НПП НУП с АЕ
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Начален учител, специализация:Труд и техника
Пр/НПП Начален учител с АЕ
Длъжност Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас) ПКС и/или научна степен ПКС  IV