Катя Георгиева Кузманова – Начален учител с англ. език

ИМЕ Катя Георгиева Кузманова Специалност по диплома 1. Начална педагогика
2. Начална училищна педагогика с англ. език
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Начален учител
2.
Длъжност Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) ПКС и/или научна степен