Недялка Тодорова Главчева – Начален учител

ИМЕ Недялка Тодорова Главчева Специалност по диплома 1. НУП
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Начален учител
Длъжност Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) ПКС и/или научна степен ПКС II