Пламен Георгиев Вълев – Учител „Философски цикъл“

  ИМЕ Пламен Георгиев Вълев Специалност по диплома 1. Философия
2. Приложна психология
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Учител  „Философски цикъл“
2. Психолог
Длъжност Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ПКС и/или научна степен V