Галина Благоева Аладжова -Начален учител

ИМЕ Галина Благоева Аладжова Специалност по диплома 1. НУП
Образование професионален бакалавър Професионална квалификация 1. Начален учител,
Длъжност Старши учител ПКС и/или научна степен  V