ДНЕВЕН РЕЖИМ

През учебната 2014/2015 година обучението в училището се осъществява в дневна форма  на обучение,едносменен режим.

Учебните занятия започват в 8.00 часа съгласно седмичното разписание:

I-II                                    III-IV                              V-VIII                          IX-XIIклас

8.00-12.15ч                 8.00-12.20ч               8.00-13.35ч                8.00-14.30ч

Продължителност на учебните часове:

I-II                                    III-IV                              V-VIII                          IX-XIIклас

35 мин.                          40 мин.                            45 мин.                          45мин.

 

Големи междучасия:

9.30-10.00ч.

10.35-11.00ч.

 

Обедното хранене на учениците от I-IV клас,обучаващи се на целодневен режим,се осъществява в столовата на училището в периода 12.20-12.50ч. в  присъствието на възпитателите,класните ръководители и медицинската сестра на училището.

Обучението в ПИГ се осъществява от възпитатели с работно време,както следва:

Начален етап/11.30-17.30/

Организиран отдих и спорт-12.50-13.30;14.20-15.00

Самоподготовка-13.40-14.20;15.00-15.40

Занимания по интереси-15.50-16.30;16.40-17.20

Прогимназиялен етап/12.00-18.00/

Организиран отдих и спорт-13.30-14.30;15.15-15.45

Самоподготовка-14.30-15.15;15.45-16.30

Занимания по интереси-16.30-17.15;17.15-18.00

 

Работно време

Директор-8.30-17.00

Пом-директори-8.00-17.00

Касиер-домакин 8.00-16.30

ЗАС-8.30-17.00

Гл.счетоводител-8.00-16.30

Педагогически съветник-8.00-14.00

Мед.сестра-7.30-16.00