Мария Георгиева Колева – Учител ЦДО

ИМЕ Мария Георгиева Колева Специалност по диплома 1. НУП
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Начална училищна педагогика и чужд език
Длъжност  Учител ПИГ ПКС и/или научна степен  V