Мария Тодорова Димитрова – Касиер -счетоводител

ИМЕ Мария Тодорова Димитрова Специалност по диплома 1. Търговска гимназия /НТГ/
Образование Средно -специално Професионална квалификация
Длъжност Касиер -счетоводител ПКС и/или научна степен