Николинка Стефанова Данева – Учител ЦДО

ИМЕ Николинка Стефанова Данева Специалност по диплома 1. НУП
Образование висше – магистър Професионална квалификация 1. Начален учител,
Длъжност Старши Учител ПИГ ПКС и/или научна степен ПКС IV