ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015Г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,
АКО ВСЕ ОЩЕ НЕ СТЕ ИЗБРАЛИ УЧИЛИЩЕ ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ,ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС – УЧИЛИЩЕТО,КОЕТО ДАВА ШАНС НА ВСЕКИ ДА УСПЕЕ!

Защо при нас:

  • разнообразни извънкласни форми
  • учебните занятия във всички класове се провеждат само първа смяна от 8.00ч.
  • удобен транспорт и връзка с останалите квартали
  • училището се намира близо до Сточна и Централна гара,посока Събота пазара
  • проекти в действие:“Включващо обучение“ , „УСПЕХ“ и „Квалификация на педагогическите кадри“
  • добре оборудвана материална база
  • висококвалифициран и всеотдаен екип от ръководители и служители
  • педагогически съветник
  • ресурсен учител,логопед,психолог
  • медицинско обслужване (мед. сестра)

1.Общообразователна паралелка

2.Профилирана паралелка

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ-ИТ с АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-СЛЕД VII КЛАС
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ С ПЕТГОДИШЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Балообразуващи предмети:
1.Математика
2.Български език и литература

КЛАСИРАНЕ ПО ДОКУМЕНТИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1.Заявление по образец
2.Удостоверение за завършен VII клас-оригинал
3.Медицинско свидетелство-оригинал
4.Удостоверение за преместване
5.Характеристика за развитието на ученика