ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ В VІІ КЛАС

Уважаеми родители и ученици,

Седмокласниците не подават заявления за полагане на приемните изпити по БЕЛ и по математика. Такса не се заплаща.
Заявление се подава само за полагане на изпит за проверка на способностите.

РИО – Пловдив организира изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство (за ученици, които желаят да кандидатстват за специалности “Интериорен дизайн” в ПГВАД и “Компютърна графика” в ОМГ)
Заявления за допускане до изпит за проверка на способностите се подават от 07.05.2015 г. до 13.05.2015 г. в училището, в което се обучава ученикът.

За явяване на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство се заплаща такса от 6.00 лева по банковата сметка на РИО – Пловдив, която е публикувана в справочника

IBAN: BG64UNCR75273154636001, BIC: UNCRBGSF.
Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство ще се проведе на 04.06.2015 г. в СОУ „Св. Константин-Кирил Философ“, гр. Пловдив, ул. „Георги Кондолов“ №44а.
Ако седмокласникът желае да се яви на изпит за проверка на способностите по музика, хореография, спорт, таксата се заплаща по банковата сметка на регионалния инспекторат, на територията на който ученикът ще бъде насочен да полага изпит.
Изпитите за проверка на способностите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата, които организират приема си самостоятелно.
Продължителността на приемните изпити не включва времето за съобщаване на изпитния вариант и техническата подготовка за започване на приемния изпит, като:

за модула за национално външно оценяване е 60 минути;

за допълнителния модул е 90 минути.
Продължителността на приемните изпити по БЕЛ и по математика за ученици със специални образователни потребности се удължава до 40 минути за всеки модул.
Продължителността на изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство е 5 астрономически часа.

Учениците в VІІ клас:

-се явяват на НВО по български език и литература и по математика в училищата, в които се обучават.
-явяват се в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на приемни изпити (получава се до 19.05.2015 г. от училището, в което се обучава ученикът).
-заемат определените им места не по-късно 9,45 часа.
-ползват за изпита син цвят химикалка, а по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума.
-не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника.
-не напускат изпитната зала след изтичане на времето за работа върху модула НВО, ако ще работят по допълнителния модул.
изслушват един път текста за преразказ.
-получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите.
-по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки.
-по математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка.
Резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика се обявяват до 03 юни 2015 г., а по изобразително изкуство – до 09 юни 2015 г.
В срок до 5 (пет) работни дни след обявяване на резултата от всеки приемен изпит учениците в присъствието на родител (настойник) имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа по ред, определен от началника на РИО; не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.
От 16 до 19 юни 2015 г. подават документи за участие в приема в училищата, определени от началника на РИО:
СОУ “Св. Климент Охридски”, гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” № 3

ГХП “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, ул. “Хан Кубрат” № 15

СОУ “Св. Софроний Врачански”, гр. Пловдив, ж.к. “Тракия”

ОУ “Райна Княгиня”, гр. Пловдив, ул. “Полк. Сава Муткуров” № 40

ОУ „Отец Паисий”, гр. Асеновград, ул. “Христо Ботев” № 9

ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Карлово, ул. “Васил Караиванов” № 4

Учениците, положили приемните изпити в други области, подават заявления само в СОУ “Св. Софроний Врачански”, гр. Пловдив, ж.к. “Тракия”.

До 25 юни 2015 г. се обявяват списъците с приетите ученици на първи етап от класирането. Учениците, които не са класирани на първи етап, участват автоматично във ІІ етап на класиране. Класираните ученици се записват в училището, в което са приети в работните дни от 26.06.2015 г. до 30.06.2015 г. Учениците, които желаят да участват във втори етап на класиране, подават заявление в училището, в което са класирани на първи етап. Участниците във второ класиране запазват мястото си от първо класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.