Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2015/2016 година

Zapoved_grafik_priem_7klas_2015_2016

След завършен 7-ми клас

№ Вид дейност                                           Срок
1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 05-11.05.2016 г. вкл.
2. Обявяване на списъците с разпрелението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите- до 13.05.2016 г. вкл.
3. Провевждане на тестове по:
Български език и литература18.05.2016 г.
Математика-20.05.2016 г.
4. Обявяване на резултатите от тестовете до 03.06.2016 г. вкл.
5 .Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
Изобразително изкуство-02.06.2016г.
Музика-03.06.2016г.
Хореография-06.06.2016г.
Спорт-31.05. – 01.06.2016 г. вкл.

6. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 09.06.2016  г. вкл.
7 .Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити 10.06.-13.07.2016 г. вкл.
8 .Подаване на документите за участие в приема на ученици по Наредба № 11 от 28.03.2005г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема. 16.-21.06.2016 г. вкл.
9. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране- до 27.06.2016 г. вкл.
10. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 28.06.-30.07.2016 г. вкл.
11 .Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 04.07.2016 г. вкл.
12 .Записване на приетите ученици на втори етап на класирането- 05.-07.07.2016 г. вкл.
13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класирането – 08.07.2016 г.
14 .Подаване на докумети за участие в трети етап на класиране. 11.-13.07.2016 г. вкл
15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 15.07.2016 г. вкл.
16. Записване на приетите ученици на трети етап на класирането 18.-19.07.2016 г. вкл.
17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – 21.07.2016 г.
18. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. Определя се от директора до 05.09.2016г. вкл.
19. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 12.09.2016 г. вкл
 След завършено основно образование

№ Вид дейност                                      Срок
1 .Подаване на заявление за полагане на приемни изпити. 05.-11.05.2016 г. вкл.
2 .Обявяване на списъците с разпрелението на учениците по училища. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на приемни изпити – до 14.05.2016 г. вкл.
3. Провеждане на тестове по:
За проверка на способностите по изобразително изкуство- 14.06.2016 г.
За проверка на способностите по хореография-15.06.2016 г
За проверка на способностите по музика-17.06.2016 г.
За проверка на способностите по спорт-14-17.06.2016 г.
4 .Обявяване на резултатите от приемните изпити до 01.07.2016 г. вкл.
5. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити 01.07-20.07. 2016 г.вкл.
6. Подаване на документите за участие в първи етап на класиране 01-05.07.2016 г. вкл.
7. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 06.07.2016 г. вкл.
8. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране. 07.07.2016 г.
9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаети места след първи етап на класиране –08.07.2016 г.
10. Подванае на документи за участие на втори етап на класирането – 11.07.2016 г.
11 .Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап от класиране – до 13.07.2016 г. вкл.
12 .Записване на приетите ученици на втори етап на класиране- 14.07.2016 г.
13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране до 18.07.2016 г. вкл.
14 .Подаване на документи за участие в трети етап на класиране-19.07.2016 г.
15. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 20.07.2016 г.
16. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране- 21.07.2016 г.
17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – до 25.07.2016 г. вкл.
18 .Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. Определя се от директора до 05.09. 2016 г. вкл.
19. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 12.09.2016 г. вкл.