РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ДО 25.06.2015Г.

Уважаеми кандидат-гимназисти,

Уважаеми родители,

Резултатите от първото класиране бяха  оповестени днес. Учениците  могат да проверят класирането си в сайта на МОН по ЕГН и входящ номер, когато кандидатстват за училища в региона, в който са полагали изпитите. Когато учениците кандидатстват за училище в друг регион, в който не са полагали изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на съответния регион.

Списъците на класираните ученици по профили и специалности от професии са обявени в училището-център, където са подадени документите за участие в класирането.

Записването на ученици на І етап на класиране или подаването на заявление за участие във ІІ етап на класиране (за ученици, класирани по второ или следващо желание на първи етап) по график е в работните дни от 26.06.2015 г. до 30.06.2015 г. и се извършва в училището, в което са приети, в работното време на съответната училищна администрация.

Образец на заявление за участие във втори етап на класиране се предоставя от училището, в което ученикът е приет на първи етап на класиране. В заявлението учениците не може да променят и пренареждат желанията си.

Участниците във второ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи съгласно чл. 13 от Наредба 11/28.03.2005г., чл. 44 и чл. 138а, ал.3 от ППЗНП:

1.Заявление до директора;
2.Оригинал на удостоверението за завършен VІІ клас;
3.Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии;
4.Удостоверение за преместване, издадено от директора на изпращащото училище;
5.Характеристика за развитието на ученика.
Резултатите от ІІ етап на класиране ще бъдат оповестени на 3 юли 2015 г.