РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРО КЛАСИРАНЕ ДО 03.07.2015Г.

Резултатите от ІІ етап на класиране вече са  оповестени. Учениците  могат да проверят класирането си в сайта на МОН по ЕГН и входящ номер, когато кандидатстват за училища в региона, в който са полагали изпитите. Когато учениците кандидатстват за училище в друг регион, в който не са полагали изпити, проверката на класирането ще бъде по ЕГН и избор на съответния регион.

Списъците на класираните ученици по профили и специалности от професии ще бъдат обявени и в училищата – центрове за приемане на документи.

Записването на приетите ученици на ІІ етап на класиране е от 6 до 8 юли 2015 г. и се извършва в училището, в което са приети, в работното време на училищната администрация. Учениците се записват в училището, като подават документите съгласно чл. 13 от Наредба 11/28.03.2005г., чл.44 и чл. 138а, ал.3 от ППЗНП.

1.Заявление до директора;
2.Оригинал на удостоверението за завършен VІІ клас;
3.Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии;
4.Удостоверение за преместване, издадено от директора на изпращащото училище;
5.Характеристика за развитието на ученика.

Незаетите места след записването на учениците от ІІ етап ще бъдат обявени в сайта на РИО на 9 юли 2015 г.

Резултатите от трети етап на класиране ще бъдат оповестени на 16 юли 2015 г. Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране начин.

Класираните на трети етап ученици се записват в училището, в което са класирани в работните дни от 17 юли до 20 юли 2015 г.