РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

ПРОЕКТ BG051PO001-3.2.04-0001
„РАЗВИТИЕ НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

Рейтинговата система е достъпна в интернет на адрес: http://rsvu.mon.bg