Центрове за подаване на документи за участие в приема на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас

Уважаеми ученици и родители,
Във връзка с предстоящото подаване на документи за участие в приема по Наредба 11 от 28 март 2005г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища, Ви информираме за следното:
Центрове за подаване на документи за участие в приема на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас (първо и трето класиране):
Пловдив:
ГХП “Св. св. Кирил и Методий”, ул. “Хан Кубрат” № 15
• СОУ “Св. Климент Охридски”, бул. “Васил Априлов” № 3
• ОУ “Райна Княгиня”, ул. “Полк. Сава Муткуров” № 40
• СОУ “Св. Софроний Врачански”, ЖР “Тракия”, ул. “Съединение” № 53

Комисиите за приемане на документи по центровете ще работят от 08.00 ч. до 18.00 ч. от 16 до 19 юни 2015 г. за участие в първи етап на класиране и в работните дни от 10 до 14 юли 2015 г. за участие в трети етап на класиране.

Документи, които трябва да се представят от кандидатите:
• Оригинал и копие на удостоверението за завършен VІІ клас.
• Оригинал и копие от медицинско свидетелство (само за кандидатстващите за специалности от професии).
• Оригинал на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити за сверяване (за учениците от други региони и копие).
• Оригинал и копие на документ, издаден от МОН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература и на олимпиадата по математика, когато кандидатът се ползва от правото си по чл.14, ал.4 от Наредба 11/28.03.2005г. да участва в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.
• Оригинал и копие на служебна бележка, издадена от МОН въз основа на извлечение от протокол, подписан от националната комисия, която удостоверява, че ученикът е включен в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна олимпиада по съответния учебен предмет, когато кандидатът се ползва от правото си по чл.14, ал.5 от Наредба 11/28.03.2005г. да участва в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.
След сверяване, оригиналите се връщат.

Резултатите от първото класиране ще бъдат оповестени на 25 юни 2015 г. Учениците ще могат да проверят класирането си в сайта на МОН по ЕГН и входящ номер, когато кандидатстват за училища в региона, в който са полагали изпитите. Когато учениците кандидатстват за училище в друг регион, в който не са полагали изпити, проверката на класирането се извършва по ЕГН и избор на съответния регион.
Списъците на класираните ученици по профили и специалности от професии ще бъдат обявени в училището-център, където са подадени документите за участие в класирането.

Учениците, които не са класирани на първи етап автоматично участват във втори етап на класиране. Класираните на първи етап ученици се записват в училището, в което са класирани в работните дни от 26 юни до 30 юни 2015 г.

Учениците, които желаят да участват във втори етап на класиране (класирани по второ или следващо желание на първи етап), подават заявление в училището, в което са класирани на първи етап. Образец на заявление за участие във втори етап на класиране се предоставя от училището, в което ученикът е приет на първи етап на класиране. В заявлението учениците не може да променят и пренареждат желанията си. Участниците във второ класиране запазват мястото си от първо класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.
Резултатите от втори етап на класиране ще бъдат оповестени на 3 юли 2015 г. Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране начин.
Незаетите места след записването на учениците от втори етап ще бъдат обявени в сайта на РИО на 9 юли 2015 г.
Резултатите от трети етап на класиране ще бъдат оповестени на 16 юли 2015 г. Проверката на класирането се осъществява по описания на първо класиране начин.

Класираните на трети етап ученици се записват в училището, в което са класирани в работните дни от 17 юли до 20 юли 2015 г.

Ученикът задължително представя на длъжностното лице, приемащо заявлението, служебната бележка за оценките от положените приемни изпити за сверяване на вписания входящ номер.
Бланка на заявлението, което се подава, се предоставя от комисията.
Заявлението се попълва четливо, като желанията се вписват с точното наименование на училището, профила или специалността от професия, без да се допускат зачертавания и корекции.
Кодовете се попълват от длъжностното лице, приемащо заявлението.
Съгласно чл. 18 на НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища балът за класиране се образува, както следва:

  • профил „Хуманитарен“ – като сбор от: утроената оценка от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; оценката по български език и литература от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
  • профили „Природоматематически“ и „Технологичен“ – като сбор от: оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика; оценката по математика от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;
  • профил „Чуждоезиков“ – като сбор от: удвоената оценка от теста по български език и литература; удвоената оценка от теста по математика; оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен седми клас;
  • профили „Изкуства“ и „Спорт“ – като сбор от: оценката от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; удвоената оценка от теста за проверка на способностите и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
  • професии от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение – като сбор от оценката от теста по български език и литература, оценката от теста по математика, удвоената оценка от теста за проверка на способностите по изобразително изкуство и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
  • професии от областите на образование „Стопанско управление и администрация“, „Физически науки“, „Информатика“, „Техника“, „Производство и преработка“, „Архитектура и строителство“, „Селско, горско и рибно стопанство“, „Ветеринарна медицина“, „Здравеопазване“, „Транспорт“ и „Опазване на околната среда“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение – като сбор от оценката от теста по български език и литература, утроената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета;
  • професии от областите на образование „Социални услуги“ и „Услуги за личността“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение – като сбор от удвоената оценка от теста по български език и литература, удвоената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета.