ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

ПРИЕМ I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017Г.

Критерии за класиране на подалите заявления:

В случай че броят на подалите заявления е по-голям от броя на местата, с предимство независимо от входящия номер на заявлението за записване се ползват:

– Деца, завършили подготвителната група на училището;

– Деца, които живеят в района на училището;

– Деца на учители и служители на СОУ „Братя Миладинови”;

– Деца, чиито по-големи братя и сестри са възпитаници на училището;

– Работещи родители в района на училището;

– Деца със СОП.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1.Заявление по образец
2.Акт за раждане
3.Удостоверение за завършена подготвителна група/оригинал/
4.Удостоверение за преместаване-непосредствено след напускане на ЦДГ

5.Имунизационен паспорт

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В I КЛАС1. 1.Подаване на заявления за записване на първокласници с копие от акт за раждане до 30.05.2016г.
2. На 02.06.2016г. до 17:00ч. – обявяване списъците на записаните;
3.На 06.06. и 07.06. 2016г. – записване – само с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;
4. На 08.06.2016г. до 17:30ч. – обявяване на свободните места;
5. На 09.06.2016г и 10.06.2016г. – попълване на свободните места;
6. На 13.06.2016г. – обявяване на останалите свободни места, които се попълват до 15.09.2016г.

ПЪРВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА-27.04.2016г. от 18:00ч.