ОСНОВНИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Изграждане на образователна среда за:

 • разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация;
 • по-високо качество и по-добър достъп до образование;
 • ранна превенция на обучителни затруднения;
 • включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП);
 • включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение;
 • разширяване на обхвата на институциите в предучилищното и училищното образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • деца от 3 до 6 години, включени в процеса на ранно оценяване;
 • деца от 3 до 6 години в риск от обучителни затруднения;
 • деца и ученици със СОП, в т.ч. деца и ученици със СОП, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация;
 • ученици с девиантно поведение;

 

Дейност 2 „Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение“

Дейността ще се осъществява в 103 общообразователни училища, участващи в проект „Включващо обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, като ще бъдат избрани допълнително до 10 нови училища.

Поддейности:

 1. Подбор и назначаване на специалисти – ресурсни учители, логопеди, психолози и др., за работа с децата и учениците със специални образователни потребности.
 2. Провеждане на обучения на екипите от специалисти и на учителите по учебни предмети за работа с децата и учениците със СОП и за подкрепа за личностното им развитие.
 3. Осигуряване на специализирани софтуерни програми и продукти за подкрепа на обучението и на личностното развитие на децата и учениците с различни видове увреждания и нарушения.
 4. Обзавеждане и оборудване на ресурсни кабинети.
 5. Осигуряване на наръчници, ръководства, сборници или други в помощ на включващото обучение.
 6. Супервизии на работата на екипите.
 7. Провеждане на лагер, насочен към приобщаване и създаване на положителни нагласи към включващото обучение.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар