Application_04  Application_05   http://tvoiatchas.mon.bg/

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.
  1. Групи за преодоляване на обучителни затруднения
  2. „Четенето и писането са интересни“ – ръководител Петя Цветкова
  3. Група за ученици с обучителни трудности по БЕЛ II клас– Величка Рангелова
  4. Група за допълнителна работа по БЕЛ V-VIII клас – ръководител – Красимира Тодорова
  5. Група за допълнителна работа по математика VI-VII клас – ръководител – Елена Видева
  6. Група за допълнителна работа по математика – ръководител – Йорданка Иванова
  7.  „Млад Химик“ – ръководител – Иван Тимонов

   

  1. Групи за занимания по интереси:
  2.  „Български народни танци“ – ръководител – Станислава Варадинова
  3. „Спортувам активно“ – ръководител Здравко Стоичков
  4. „Спортувам активно 2″ – ръководител Здравко Стоичков
  5.  Learning English is fun and easy – ръководител Десислава Стоева
  6. Ателие „Детско творчество“ – ръководител Мария Колева
  7.  „Клуб „Приятели на музиката“ – ръководител – Лилия Ковачева-Топорчева
  8.  Мажоретен състав „Златен помпон“ – ръководител – Красимира Тодорова

   

Вашият коментар