Процедура за СФО

6395_0
СУ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – ГР. ПЛОВДИВ
гр. Пловдив, ул. “Тодор Александров” No 14, тел. 032 / 692 104, 032 / 692 116, e-mail: miladinovi@mail.bg

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР
/РУМЯНА ПЕТРОВА/

ВЪТРЕШНИ ПРВИЛА
за организиране на самостоятелна форма на обучение
В СУ „Братя Миладинови”

I. НОРМАТИВНА УРЕДБА – самостоятелната форма на обучение се организира на основание на чл. 112 от ЗПУО и чл. 38, ал.1, т.1 и ал.2, чл. 41 – 43 от Наредба №11/ 01.09.2016г. и чл. 14 от Правилника за дейността на училището.
II. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА:
1. Самостоятелна форма на обучение се организира за:
1.1. Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма.
1.2. Ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя. Ако учениците, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите, не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие. Самостоятелната форма на обучение за тези учениците се организира след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието. За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за тези ученици в съответствие с изискванията на ЗПУО се осъществява контрол на всеки учебен срок от експертната комисия към регионалното управление на образованието. В комисията задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане.
1.3. Ученици с изявени дарби;
1.4. Лица, навършили 16 години.
1.5. Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици с умствена изостаналост и с множество увреждания.

2. Самостоятелната форма се организира при следните условия и ред на провеждане:
2.1. Ако ученикът подлежи на задължително обучение, т.е. не е навършил 16 години, родителят подава заявление до директора на учебното заведение и прилага медицинските документи от ЛКК, с които удостоверява необходимостта ученикът да премине в СФО;
2.2. Ако ученикът е навършил 16 години, сам подава заявление за промяна формата на обучение или ако е завършил преди години определен клас, подава заявление да продължи образованието си в СФО.
2.3. Заявление се подава от всеки ученик в началото на всяка учебна година, независимо дали се променя формата на обучение през целия етап.
2.4. Ако ученикът е наказан по чл.86, ал.1, т.5 от този Правиник, подава заявление за промяна на формата на обучение.
2.5. Молбите за промяна формата на обучение се подават в началото на учебната година. След 15.09. вкл. не се приемат лица за обучение в СФО, които нямат статут на ученици.
2.6. Допуска се промяна на формата на обучение и по време на учебни занятия, когато се преминава от дневна в самостоятелна или индивидуална форма на обучение, при наличие на здравословни причини или по семейни причини (невъзможност ученикът да посещава всеки ден училище поради липса на средства или друга причина).

III. ИЗПИТИ И ИЗПИТНИ СЕСИИ
1. Директорът разглежда документите и резюлира заявленията. Изготвя се график за провеждане на изпитите и се издава заповед, като в един ден един ученик не може да има повече от един изпит. Учениците имат право да се явяват на една редовна и две поправителни сесии /декември, април и август/. Ако по време на някоя от сесиите ученикът е бил болен или има друга уважителна причина, директорът на училището издава заповед за допълнителна поправителна сесия. За учениците от 12.клас се провеждат поправителни сесии не по-късно от месец април, за да им се даде възможност при успешно полагане на изпитите за 12.клас, да се явят на ДЗИ.
2. Учениците, обучавани в самостоятелна форма, полагат изпити за годишна оценка. Ако не положат успешно всички изпити през настоящата учебна година, през следващата държат само онези, на които имат слаба оценка или не са се явили.
3. Ако ученик, подал заявление за обучение в СФО, не се явява на изпити през трите сесии на една учебна година и не подаде заявление за новата учебна година, не продължава обучението си. Ако подаде заявление до 15.09. продължава в същия клас. Изключение правят ученици, които са били в чужбина или по здравословен проблем не са се явявали на изпитите, което доказват с медицински документ или попълват декларация, че през учебната година са били в чужбина.
4. Учениците в СФО се обучават по учебния план на дневната форма, т.е. в годината, в която са завършили и са положили държавните си изпити, завършват с хорариума часове, с който завършва випускът, обучаван в дневна форма. Това означава, че новоприетите ученици полагат приравнителни изпити по предметите, които не са изучавали предходните години. Приравнителните изпити се провеждат преди изпитите за настоящата учебна година /ноември/. Ако ученикът не положи успешно приравнителните изпити или не се яви на тях, няма право да се яви на изпити за новия клас.

IV. ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС И СТЕПЕН В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА:
1. Завършването на клас в СФО се счита за успешно, ако ученикът е получил минимална оценка Среден /3/ по всеки учебен предмет.
2. Учениците, завършили успешно 12.клас, се явяват на ДЗИ и при успешно полагане на тези изпити те завършват средно образование и получават Диплома за средно образование, както и учениците, завършили в дневна форма.
3. В Дипломата за завършено средно образование на ученик, обучаван в СФО, се вписва преобладаващата форма на обучение, ако е обучаван през годините в различни форми. Ако няма преобладаваща форма, се вписва формата от последната гонина на обучение.