ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС -КРИТЕРИИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, РЪКОВОДСТВОТО НА СУ,,БРАТЯ МИЛАДИНОВИ ВИ ПОЗДРАВЯВА ЗА ДОБРИЯ ИЗБОР И ВИ ИНФОРМИРА, ЧЕ НА СВОЯ СЕСИЯ ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС. http://www.plovdiv.bg/item/education/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-20162017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD/

ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ КРИТЕРИИТЕ ЗА КЛАСИРАНЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ТЕЗИ КРИТЕРИИ. ОЧАКВА СЕ ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ДА ЗАРАБОТИ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА МЕСЕЦ АПРИЛ И ТОГАВА ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАВАТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОНЛАЙН. ИМАЙТЕ ПРЕДВИД И ТОВА, ЧЕ ПРЕДИМСТВО НЕ ВИ НОСИ ПО-РАННОТО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ.

 

Критерии точки за класиране на бъдещите пърокласници по електронен път и        документи, доказващи критериите

  1. Настоящият адрес на детето (родителя) е: (общият брой точки по този критерий е сбор от точките по критерий 1.1 и един от критериите 1.2 или 1.3, в завсимост от посочените желания) автоматична проверка от комисията към училището при записване или документ от служба ГРАО за настоящ адрес на детето за прием

1.1.1. в Община Пловдив  – 7 т.

1.1.2 извън Община Пловдив ( не се ползват точки и по критерии 1.2 и 1.3) – 0 т.

1.2 Ползва се един от тези два критерия:

1.2.1 в района на училището, без да е променян след първи януари на текущата календарна година – 5 т.

1.2.2 в района на училището, но е сменен след първи януари на текущата календарна година – 3 т.

1.3 в района на училище, който граничи с района на училището, за което кандидатства  – 3 т.

  1. Дете с трайни увреждания над 50 % – 3 т. експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за детето (копие), валидно към датата на записване
  2. Дете с двама починали родители – 7 т. актове за смърт на родителите (копия)
  3. Наличие на други деца от семейството, обучаващи се в училището – 5 т.
  4. Деца, завършващи подготвителна група в избраното училище – 5 т.
  5. Месторабота на родител в района на училището (ползва се само за един от родителите) – 2 т. служебна бележка от работодателя с ЕИК, изх.№, адрес на месторабота, мокър печат и подпис
  6. Всяко дете получава допълнителни точки по реда на посочените от родителя /настойника/ училища, за които кандидатства:

7.1 за училище по първо желание – 7 т.

7.2 за училище по второ желание – 5 т.

7.3 за училище по трето желание – 3 т.

7.4 за училище по четвърто желание  – 1 т.

7.5 за училище по пето желание – 0 т.

Забележка: На документите, за които се изискват копия, при записване се представят и оригиналите за сверяване.