Application_04 Application_05

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

 •            Групи за преодоляване на обучителни затруднения
 • БЕЛ VII – XII клас -Красимира Тодорова
 • БЕЛ VIII – IX клас -Красимира Тодорова
 • БЕЛ II клас – Величка Рангелова
 • Математика IX клас – Йорданка Иванова
 • Математика VIII клас – Йорданка Иванова
 • Математика V – VII клас – Елена Видева
 • Математика VI клас – Росица Чолакова
 • Биологията около нас XI-XII клас -Иван Тимонов
 •                 Групи за занимания по интереси:
 • Learning english is fun and easy -Десислава Стоева
 • Ателие „Детско творчество“- Мария Колева
 • Клуб „Родолюбие“- Христина Каменова
 • Мажоретен състав „Златен помпон“- Красимира Тодорова
 • Български народни танци- Станислава Варадинова
 • Спортувам активно I- Здравко Стоичков
 • Спортувам активно II- Здравко Стоичков

Вашият коментар