ПРИЕМA НА УЧЕНИЦИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2018/ 2019 ГОДИНА ЗА ПЪРВИ КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРИЕМA НА УЧЕНИЦИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2018/ 2019 ГОДИНА

Предлагаме прием на три паралелки с общообразователна подготовка, съгласно Наредба №5 от 30.11.2015 г. с по 24 ученици.

В часовете по разширена подготовка (Раздел Б – избираеми часове), съгласно Наредба №4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, предлагаме да се изучават: Български език и литература, Английски език и Математика.

Училището осигурява целодневна организация на учебния ден за всички ученици. Учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд. Разполагаме с училищен стол, в който се приготвя храна на място, така децата имат възможност да се хранят пълноценно и винаги с топла и прясна храна, като имат и възможност за избор.

Приемът на учениците в І клас за учебната 2018/2019 г. ще се осъществява по електронен път, съгласно   Решение №540, взето с протокол №22 от 22.12.2016 г. и изменено и допълнено с Решение № 38/ 15.02.2018г. на Общински съвет – Пловдив. С промените на Наредбата за приемане на ученици в І клас на общинските училища на територията на град Пловдив, с Решение №38/ 15.02.2018г. и с  приложенията можете да се запознаете, като посетите сайта на Община Пловдив – priem.plovdiv.bg.

Предвижда се подаването на заявления да започне през май месец, а първото класиране ще е най-рано в началото на месец юни, когато децата ще са получили удостоверенията си за завършена подготвителна група. Очакваме график за дейностите по приема.

Родители, които нямат достъп до интернет, могат да подадат заявления на хартиен носител в училищата, които са им първо желание. В тези случаи данните се качват в системата от учебното заведение. Много важно изискване към всички родители е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартия). По-ранното подаване на заявления за кандидатстване не е предимство за класиране.