Камелия Иванова Карабонова-ЛОГОПЕД

ИМЕ Камелия Иванова Карабонова
Специалност по диплома 1. Логопедия
2. Специална педагогика
Образование висше – магистър

висше – бакалавър

Професионална квалификация 1 Логопед-

2 Специална педагогика