Прием в първи клас за 2019/2020 година

Системата за прием в първи клас е достъпна за родителите на адрес priem.plovdiv.bg

С Решение № 80, взето с  протокол No 5 ОТ 13. 03. 2019 г. на Общински съвет – Пловдив,  бяха приети корекциите в Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.

Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив 

За първото класиране родителите следва да подадат заявления онлайн до 3 юни 2019 г. Ако нямат достъп до интернет или се затрудняват с въвеждането на заявлението, могат да подадат на хартиен носител по образец – Приложение 1 в училището, избрано като първо желание до 31 май 2019 г.  Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможност за бърза и лесна промяна в желанията.

Критериите и точките, които те носят, могат да бъдат намерени в Приложение 2 към наредбата.

Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 5 юни 2019 г. (Виж График 2019)

Краен срок за подаване на документи за записване на класираните ученици е  11 юни 2019 г.

Подава се само едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.

При кандидатстването родителите трябва да подават вярна информация за адресната регистрация. При съмнение за адресната регистрация на децата е добре  да се направи проверка за актуалната информация в отделите по гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО) на съответната районна администрация.

Предвидени са второ (на 19.06.2019 г.) и трето (на 02.07.2019 г.) класиране по описания по-горе начин. След третото класиране родителите на незаписаните деца ще подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.

Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок.

Приложение 1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас.

Приложение 2 – Критерии за класиране

Приложение 3– Заявление за записване.

График 2019 на дейностите за 2019 година

Район на училището