На извънредното заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование бяха обсъдени мерките за връщане на децата от I до IV клас в училище там, където те в момента учат в електронна среда.

➡️ Всички социални партньори се обединиха около следните решения: 

  1. Осигурените от Министерството на здравеопазването тестове ще се прилагат в училищна среда за всички ученици от I до IV клас в общините със заболяемост над 500 на 100 000 души. Децата могат да се върнат в училище най-рано на 10 ноември при наличие на доставени от дистрибуторите тестове до 8 ноември т.г. вкл.
  2. В тестването ще се включват медицински специалисти, родители, медиатори, педагогически и непедагогически специалисти, които отговорят на изискванията за безопасност – имат валиден документ за ваксинация или преболедуване, или се тестват два пъти в седмицата.
  3. За осигуряване на безопасна среда в училище педагогическите и непедагогическите специалисти без зелен сертификат ще бъдат тествани два пъти в седмицата с осигурени безплатни антигенни тестове.
  4. В понеделник и четвъртък в началото на деня ще се отделят по 30 минути за тестване на учениците от I до IV клас. Това ще става при промяна на дневния режим – намаляване на учебните часове, междучасията или друго решение на директора на училището.
  5. Минималният праг за връщане към присъствено обучение на учениците от I до IV клас е 50% желаещи да се тестват на ниво паралелка. Родителите трябва да са дали писмено съгласие за тестването на техните деца.
  6. За учениците, за които няма разрешение да бъдат тествани, се организира синхронно или асинхронно обучение в зависимост от възможностите на училището.