Прием в 5.клас за учебната 2020/2021г.

Уважаеми родители  и бъдещи петокласници, Заповядайте при нас! Училището разполага с две сгради, два физкултурни салона, стол за хранене с приготвена на място винаги прясна храна. Намира се на Събота пазара в близост до Сточна гара,  Централна гара, автогарите „Юг“ и „Родопи“. Има удобен транспорт. За модернизиране на сградите и игрищата се участва в различни […]

Read More »

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 7-12 КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ СЕДМОКЛАСНИЦИ И ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИЦИ, Ръководството на СУ „Братя Миладинови“ Ви информира, че на 18.04.2018г. от 18.00ч. ще се проведат родителски срещи за учениците, на които предстои явяване на НВО/7.клас/ и ДЗИ /12.клас/. Срещата ще се състои в голямата сграда на училището на ул. „Т. Александров“ 14, съответно в кабинет №14 – 12.клас […]

Read More »

Правомощия на обществения съвет

                                                                   Правомощия на обществения съвет 1.Одобрява Стратегията за развитие на СУ „Братя Миладинови” и приема ежегодния отчет на Директора на училището за изпълнението й. 2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранно напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици […]

Read More »

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   На 11.09.2017г. от 18.00ч. ще се проведе първата за учебната 2017/ 2018г. родителска среща. За учениците от I, II и III.клас в малката сграда на училището на ул. „Даме Груев“ 60. За учениците от IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII.клас в голямата сграда на училището на ул. „Тодор […]

Read More »

Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства в град Пловдив

Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства в град Пловдив 1. гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” №38; тел. 032/26 26 52; 032/26 00 80 | csridrg_iga@abv.bg – Център за социална рехабилитация и интеграция; лице за контакти – Вероника Баяндурян 2. гр. Пловдив, бул. „Димитър Цончев“ №11; тел. 032/62 […]

Read More »

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА I: ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА Комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на […]

Read More »

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Определения: Дефиниция на инцидент: Инцидент е всяко травматично събитие за дете, вследствие на което е наличен риск от увреждане на неговото физическо и/или психическо здраве. Видове насилие: физическо, психическо, сексуално. Дете в риск, по смисъла на т. 11 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето е: а) чиито родители са починали, […]

Read More »

Междуинституциалния план за действие за превенция на агресията

Във връзка с изпълнение на Междуинституциалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции Ви запознаваме със актуализирания списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на децата и семействата, със същността на всеки един вид социална услуга и с практическите насоки за действия на учители и ученици […]

Read More »

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ В VІІ КЛАС ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ ПО БЕЛ, МАТЕМАТИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

  Уважаеми ученици и родители, Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени в училищата, в които се провежда обучение в VІІ клас: На 03.06.2016 г. по български език и литература и по математика; На 09.06.2016 г. по изобразително изкуство.   Всеки ученик може да направи проверка на своите оценки по БЕЛ и математика и по […]

Read More »