Правомощия на обществения съвет

                                                                   Правомощия на обществения съвет 1.Одобрява Стратегията за развитие на СУ „Братя Миладинови” и приема ежегодния отчет на Директора на училището за изпълнението й. 2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранно напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици […]

Read More »