Закон за Предучилищното и училищното образование

Наредба за Приобщаващото образование

Наредба 11 за оценяването

Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учители, директори и другите педагогически специалисти Изменение на наредбата

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование

Наредба 5 за предучилищното образование