В последните години в страната ни навлизат нови практики и модели,които увеличават шансовете за интегриране на деца със специални образователни потребности/СОП/.

Проект”Включващо обучение”  дава възможност на ученици със СОП да получат качествено образование и да участват активно в живота на училището и извън него.

Общата цел на проекта е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
Специфичните цели на проекта са:

  • Ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности и успешното им включване в училищното образование, успешна социализация и интеграция;
  • Повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик;
  • Създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за постигане на интеграционен ефект.

През 2011година определени училища във всички  области на страната получиха правото да дадат подкрепа на тези деца.

СОУ“Братя Миладинови“ е единственото училище в гр.Пловдив,което работи по проект“Включващо обучение“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обща стойност на проекта – 10 000 000 лв.

Бенефициент – Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“

Основната цел на проекта е да осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование на деца със СОП в масовото училище.

Добрият старт по проекта и неговото осъществяване се дължат на високите амбиции и находчивостта на Директора на училището-г-жа Р.Петрова;отговорността на училищния персонал и екип от  специалисти,пряко свързани с дейността и развитието на проекта.

За целта в училището са осигурени:

  • Специално  оборудван ресурсен кабинет;
  • С всички необходими дидактични материали,техника и апаратура,спомагащи за по -пълноценен и ефективен процес на обучение и възпитание;
  • Методика за оценка на образователните потребности и Ръководство за работа с цел изготвяне на индивидуални образователни програми.
  • Екипът от трима специалисти-психолог,ресурсен учител и логопед провеждат ежедневни индивидуални часове с децата и оказват помощ и подкрепа на родителите и учителите,които работят с тях.
  • Освен часовете и заниманията,пряко свързани с учебния процес,децата в ресурсния кабинет могат да се възползват от арттерапия,музикотерапия,игротерапия,приказотерапия и други занимания,които оказват положително влияние върху тяхното развитие.

 

 

При нас  децата със специални образователни потребности се чувстват значими и приети.

 

Вашият коментар