Правомощия на обществения съвет
1.Одобрява Стратегията за развитие на СУ „Братя Миладинови” и приема ежегодния отчет на Директора на училището за изпълнението й.
2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранно напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи. 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване.
4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му.
5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.
6. Съгласува училищния учебен план.
7. Участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
8. Съгласува избора от учителите в училището на учебниците и учебните комплекти.
9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.
10. Дава становище по училищния план-прием.
11. Участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.
12. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността директор.
13. Участва с представители в заседанията на ПС с право на съвещателен глас.
14. Общественият съвет дава становище и по други въпроси по искане на Директора, на ПС, на Началника на РУО Пловдив или на Министъра на МОН.

Вашият коментар