Инфо 147 -служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Инфо 148 – издаване служ.бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 149 – проверка способности 1

Инфо 150 – признаване от чужбина I-VI клас

Инфо 153 – дубликати

Инфо 136 – детска градина

Инфо 138 – приемане и преместване

Инфо 141 – диплома

Инфо 143 – валидиране

Вашият коментар