1. Цели на НВО в VII клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците – диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците от VII клас; – мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на образованието; – установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по математика, определени в учебната програма за съответния клас; – установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението в края на прогимназиалния етап по математика, определени в държавния образователен стандарт за общо образователна подготовка; – използване на резултатите от НВО по математика като балообразуващ елемент при приемането на ученици в VIII клас.

2. Учебно съдържание:

Системата от задачи по математика се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от V до VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително. Области на компетентностите

Теми от учебното съдържание

Числа. Алгебра – Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост; – Рационални числа. Действия с рационални числа (събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване). Свойства на числови равенства и неравенства. Процент – основни задачи; – Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение; – Разлагане на многочлени на множители; – Линейни уравнения с едно неизвестно ax +b = 0 и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания; – Модулно линейно уравнение от вида ; – Линейни неравенства с едно неизвестно ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b ≤ 0 и ax + b ≥ 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания. Фигури и тела. Измерване – Лице и периметър на равнинни фигури; – Многоъгълник. Правилен многоъгълник; – Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права; – Елементи и свойства на ръбести тела (куб, правоъгълен паралелепипед, права призма, правилна пирамида);- Елементи и свойства на валчести тела (прав кръгов цилиндър, прав 2 кръгов конус, сфера и кълбо) – Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави; – Успоредни прави – признаци и свойства; – Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник; – Еднакви триъгълници. Питагорова теорема; – Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл; – Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник; – Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 о ; – Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника; – Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат;

Елементи от вероятности и статистика – Представяне, разчитане и интерпретиране на данни, представени чрез диаграми и графики; – Множества и операции с тях; – Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие.

Логически знания. Моделиране – Отношения и пропорции. Права и обратна пропорционалност; – Средноаритметично на две и повече числа; – Моделиране с изрази, линейни уравнения и неравенства.

3. Вид и времетраене на изпита: – Изпитът от НВО е писмен. – Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 23 задачи. – Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 80 минути над определеното време.

4. Видове задачи: – 18 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен; – 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение; – 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитикосинтетичен характер.

4.1. Примерни задачи с избираем отговор с четири възможности за отговор;

4.2. Примерна задача с кратък свободен отговор;

4.3. Примерна задача с разширен свободен отговор.

5. Оценяване

Максималният брой точки от теста е 100. Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата. Оценките от националното външно оценяване в края на VII клас се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки.

Вашият коментар