1. Цели на НВО по български език и литература в Х клас съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците: ‒ диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците от Х клас; ‒ установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по български език и литература, определени в учебната програма за съответния клас от първия гимназиален етап; ‒ установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по български език и литература в края на първия гимназиален етап, определени в държавния образователен стандарт (ДОС) за общообразователна подготовка; ‒ измерване на степента на постигане на отделни компетентности, свързани с четенето с разбиране като част от функционалната грамотност; ‒ мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване на качеството на образованието.

2. Вид и времетраене: ‒ равнището на компетентностите се проверява писмено чрез тест с общо 23 задачи; ‒ времетраенето е 90 минути (два слети учебни часа), а за учениците със специални образователни потребности – допълнително над определеното време. 3. Видове задачи и учебно съдържание: 3.1. Задачи с избираем и с кратък свободен отговор по български език и задача за редактиране за установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати, определени в ДОС за общообразователна подготовка за първия гимназиален етап и в учебните програми за VIII клас, за IX клас и за X клас.

Теми от учебното съдържание (според учебните програми)

 Разговорен, художествен, научен, официално-делови, публицистичен стил

 Правописна, пунктуационна и лексикална норма. Граматични норми

 Лексикални особености на думата в текста

 Активна и пасивна лексика. Пароними

 Фразеологично словосъчетание

 Залог на глагола

 Възприемане, анализ и редактиране на чужд и на собствен текст

3.2. Задачи с избираем и с кратък свободен отговор по литература за установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати, определени в ДОС за общообразователна подготовка за първи гимназиален етап и в учебните програми за IX клас и за X клас.

Теми/автори и творби (според учебните програми)

Българско възраждане  Из „История славянобългарска“ (Паисий Хилендарски): Предисловие  „Изворът на Белоногата“ (П. Р. Славейков)  „Майце си“, „Моята молитва“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил Левски“, „Странник“ (Хр. Ботев)

Българската литература от периода от Освобождението до Първата световна война  „Левски“ (Ив. Вазов)  Из „Под игото“: главите „Гост“, „Новата молитва на Марка“, „Пиянство на един народ“ (Ив. Вазов)  Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо се върна от Европа“ (Ал. Константинов)  „Cis moll“ (П. П. Славейков)  „Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“ (П. Яворов)  „Да се завърнеш…“ (Д. Дебелянов)  „Гераците“ (Елин Пелин)

Българската литература от периода между двете световни войни  „Септември“ (Гео Милев)  „Зимни вечери“ (Хр. Смирненски)  „Повест“ (А. Далчев)  „Индже“, „Албена“ (Й. Йовков)  „Писмо“ („Ти помниш ли…“) (Н. Вапцаров)

Българската литература от периода след Втората световна война  Из „Тютюн“ (1951 г.): І и ХVІ глава от І част (Д. Димов)  „Дърво без корен“ (Н. Хайтов)  „Нежната спирала“ (Й. Радичков)

3.3. Задача с разширен свободен отговор за установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати, определени в учебните програми за VIII клас, за IX клас и за X клас.

Тема за есе по морален или по граждански проблем (вкл. и интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст).

3.4. Задача за създаване на текст за установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати, определени в ДОС за общообразователна подготовка за първи гимназиален етап и в учебните програми за VIII клас, за IX клас и за X клас.

 Създава в писмена форма: ‒ резюме на научен текст; ‒ резюме на медиен текст; ‒ резюме на съдържанието на (откъс от) изучен повествователен текст; ‒ заявление; ‒ CV.

4. Брой на тестовите задачи – общо 23: ‒ 14 задачи с избираем отговор; ‒ 6 задачи с кратък свободен отговор; ‒ 1 задача за редактиране; ‒ 1 задача с разширен свободен отговор; ‒ 1 задача за създаване на текст.

4.1. Задачи с избираем отговор

4.2. Задачи с кратък свободен отговор

4.3. Задача с разширен свободен отговор

4.4. Задача за създаване на текст

5. Оценяване

Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.

6. Резултати от НВО Резултатът от НВО по БЕЛ в края на Х клас се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка. Въз основа на резултатите от НВО в края на Х клас се извършва прием в ХI клас на ученици, които са завършили първи гимназиален етап на средното образование в обединените училища.

Вашият коментар