1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното външно оценяване по български език и литература в края на IV клас цели да установи постигането на изискванията за резултатите от обучението по български език и литература в края на началния етап на основно образование, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка (Наредба № 5 от 30.11.20015 г. за общообразователната подготовка). С Националното външно оценяване по български език и литература в IV клас се проверяват следните знания и умения на учениците: – уменията за четене и разбиране на текстове в различен жанр (включително анотации на детски книги, кратки текстове от детски енциклопедии, инструкции за използване на уреди или указания за игри или др.); – уменията за възприемане и интерпретация на кратки по обем и достъпни като съдържание значими произведения от българската и световната литературна класика за деца; – уменията за създаване на текст с определена комуникативна цел; – базови знания за строежа на езика и езиковите, и речевите единици; – уменията за прилагане на основни правила на българския книжовен език.

2. Специфика на теста по български език и литература за НВО в ІV клас

2.1. Структурни особености на теста Тестът за НВО в края на IV клас включва 3 части, всяка от които съдържа различен брой задачи, обвързани с конкретен текст:

1) Диктовка и езикови задачи с избираем отговор

2) Текст за четене с разбиране и тестови задачи към него – с избираем и със свободен отговор

3) Речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор

Първата част на теста включва диктовка и езикови задачи. Диктовката е с обем от 40 до 60 думи и с прогнозно време за изпълнение 10 минути.

Езиковите задачи към диктовката са 6-10 броя с избираем отговор и са насочени към базови компетентности, свързани с приложния характер на езика. Избираемите отговори са три, като само един е верен. Прогнозното време за изпълнение на задачите е 10 минути.

Втората част на теста се състои от текст и задачи за четене с разбиране към него – 3 задачи с избираем отговор и 6 задачи със свободен отговор. Прогнозното време за изпълнение на теста е 25 минути и включва времето за решаване на задачите и съставянето на свободните отговори, както и времето за четене на текста. Третата част на теста (субтест 3) включва задача с творчески характер, която може да е свързана със:  създаване на кратък текст със свободен отговор на въпрос;  редактиране на текст;  създаване на кратък текст по картинка/ картинки;  създаване на текст по картинка и словесна опора. Създаваният от учениците текст е с обем от 3-5 изречения и с прогнозно време за изпълнение 15 минути.

3. Вид и времетраене на изпита – Националното външно оценяване на учениците от IV клас се осъществява чрез писмено изпитване. Времетраенето е 60 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 40 минути над определеното време.

4. Примерни текстове и видове задачи

Тестът по български език и литератува за НВО в IV клас съдържа:

 9-13 задачи с избираем отговор с три възможности за отговор, от които само един е правилен;

 6 задачи с кратък свободен отговор;

 1 задача с разширен свободен отговор.

5. Оценяване

 Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, съобразно със спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.  Всеки критерий към диктовката се оценява според броя на съотнесените с него думи, съдържащи съответните правописни особености.  Всяка вярно решена тестова задача с избираем отговор се оценява с 1 точка за правилен отговор и с 0 т. за грешен отговор.  Задачите с кратък свободен отговор се оценяват по двустепенна и по тристепенна скала, която освен за приемлив и неприемлив отговор, включва и критерий за частично приемлив отговор.  Броят точки за речевата задача със свободен отговор се определя в зависимост от степента на постигане на определените критерии, свързани със смисловото Ключови думи: училищен двор, засаждат, копаят, поливат, зариват, доволни, ще расте, ще дава плодове, ще радва децата. единство и езиковата свързаност на написаното, с уместната употреба на думите, правопис и пунктуация.

Примерни критерии за оценяване на речевата задача:  Жанрова идентичност на текста  Смислово единство на текста  Езикова свързаност на текста  Уместна употреба на думите  Правилно изграждане на изреченията  Резултатът от теста се образува като сбор от получения брой точки за всички задачи.  Оценките от националното външно оценяване в края на IV се изразяват в брой точки, без да се приравняват към оценки, и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Вашият коментар