1. Цели на Националното външно оценяване по математика в ІV клас

Националното външно оценяване по математика в края на IV клас цели да установи постигането на изискванията за резултатите от обучението по математика в края на началния етап на основно образование, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка (Наредба № 5 от 30.11.20015 г. за общообразователната подготовка). С Националното външно оценяване по математика в IV клас се проверяват следните знания и умения на учениците: – знания за естествените числа и за принципа на образуването редицата на естествените числа – умения за смятане – събиране, изваждане, умножение и деление – знания за мерни единици за дължина, маса и време – умения за действия с еднородни именувани числа – начални умения за измерване и чертане – умения за описване на ситуации от реалния свят с математически модели – умения за прилагане на някои рационални подходи при решаване на задачи Заради ограничения обем на теста и характера на оценяването няма да се проверяват някои периферни знания (напр. римски цифри), като и някои технически умения (напр. измерване и чертане

2. Специфика на теста по математика за НВО в ІV клас

2.1. Структурни особености на теста

Тестът съдържа 25 задачи, от които:  18 задачи с избираем отговор;  5 задачи с кратък свободен отговор (число);  1 задача с разширен свободен отговор;  1 задача с 3 броя разширени свободни отговори.

Задачите по математика са от задължителното учебно съдържание, включено в учебните програми от I до IV клас.

Числа

Четене и записване на естествени числа в десетичната позиционна бройна система. Сравняване на естествени числа. Събиране и изваждане на естествени числа. Умножение и деление с едноцифрено и с двуцифрено число. Пресмятане на числови изрази включително с използване на свойствата на действията. Намиране на неизвестна компонента при аритметичните действия Разпознаване и намиране на дробите половинка (една втора), третинка (една трета), четвъртинка (една четвърт) и десетинка (една десета). Равнинни фигури

Разпознаване геометричните фигури (точка, права и крива линия, лъч, отсечка, ъгъл, триъгълник, правоъгълник, квадрат, окръжност) и елементите им. Определяне на вида на ъгли и триъгълници.

Измерване

Познава мерните единици и връзките между производните им: Мерните единици за: дължина (мм, см, дм, м, км); маса (грам, килограм, тон); време (секунда, минута, час, денонощие, седмица, месец, година, век ); пари (стотинка, лев); ъгъл (градус) и връзките между производните им. Мерните единици за лице (кв. мм, кв. см, кв. дм, кв. м, кв. км, декар). Намиране обиколката на триъгълник и правоъгълник и лице на правоъгълник.

Моделиране

Моделиране с числови изрази ситуации, описани с отношенията „с повече“, „с по-малко“, „пъти по-голямо“ и „пъти по-малко“. Описване на ситуации от реалния свят с математически модел. Съдържателно интерпретиране на получените резултати при решаване на даден проблем. Формулиране на правдоподобни предположения по събрани данни от заобикалящия го реален свят.

3. Вид и времетраене на изпита

Времетраенето е 60 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 40 минути над определеното време.

4. Оценяване

Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата. Резултатът от теста се образува като сбор от получения брой точки за всички задачи. Оценките от националното външно оценяване в края на IV се изразяват в брой точки, без да се приравняват към оценки, и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Вашият коментар