УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Със заповед на началника на Регионално управление на образованието – Пловдив е определена комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства /комисията/.

Предвид обявеното извънредно положение в РБългария, усложнената епидемологична ситуация, издадените заповеди на министъра на здравеопазването и указанията на Министерство на образованието и науката комисията ще приема документи от 04 май 2020 г. до 21 май 2020 г. вкл., при следната организация на работаповече тук

Вашият коментар