Отворен списък от препоръчителни решения

 

А. За осигуряване на дистанция между паралелките /поотделно разработени за малка и голяма сграда/

 1. Класни стаи и организация на учебния процес
 • Mалка сграда 1 – 3.клас – класовете са разпределени по кабинети – ПДГ, 1а, 1б и 2а клас са на първия етаж; 2б, 2в, 3а, 3б, 3в клас – на втория етаж.
 • Класовете са малки, така че масите могат да се разположат шахматно или така че разстоянието между тях да е възможно най-голямо и да има най-малко 1,5 метър от бюрото на учителя.
 • Всяка паралелка се обучава само в своя кабинет и сутрин, и в следобедните занимания.
 1. Коридори и стълбища, входове
 • Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция. Медицинската сестра ще съблюдава спазване на дистанция и ще бъде на коридора в случай, че има нужда да измери температура или да консултира ученик, който не се чувства добре, но е дошъл в училище. Охранителят ще съблюдава да няма струпване на децата пред входа на сградата и учениците да стоят на разстояние. По стените на коридорите се разлепват листове със стрелки, обозначаващи посоката на движение за влизане и излизане.
 1. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения
 • Изработено е различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията, така че да се избегне струпване на ученици по коридорите и пред тоалетните.
 • Правила учениците да не се струпват (да се определи максимален брой ученици, които могат да влизат, в зависимост от капацитета). Учениците се пускат по един от клас за ползване на санитарните помещения, охранителят и хигиенистите следят за спазване на дистанция и за това ученикът да се върне в класната стая, за да бъде пуснат следващият.
 1. Стол и бюфети
 • Изработен е график за хранене в столовата по класове.
 • Обособени са зони за хранене за отделните паралелки.
 • Правила да не се допускат опашки от близкостоящи ученици (когато са паралелки, които не си взаимодействат). Класният ръководител и учителят ЦОУД отговарят за воденето на учениците от паралелката, спазване на дистанция, настаняване по масите и отсервиране. Не се разрешава да влизат в столовата едновременно ученици от различни паралелки. Едва след като всички ученици от първата паралелка са настанени по масите, влиза втората паралелка и т.н. Същевременно паралелката, която трябва да влезе в столовата, изчаква служителите да дезинфектират масите, на които са се хранили до този момент ученици.
 • Не се допуска споделяне на храни и напитки от учениците.
 1. Учениците, които не са записани на стол, могат да се хранят със съучениците си с храната, приготвена им от вкъщи по същото време в столовата. Училищен двор
 • Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа. Сутрин само родителите на учениците от първи клас се допускат до входната врата на сградата при спазване на изискванията за дистанция, но не се допускат в сградата на училището. Всички останали родители изпращат децата си, без да влизат в двора на училището. Вечер, когато си прибират децата, влизат само до входната врата, звънят, за да предупредят за пристигането си и застават на дистанция от останалите родители, за да изчакат детето си.
 • Допускат се придружители на децата със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.
 • Дворът е разделен на зони за отделните паралелки, където учениците могат да общуват със съучениците само от своя клас и то при спазване на необходимата дистанция.
 • Провеждане на повече занятия навън, винаги когато часът го позволява и времето е хубава, но отново като се спазва изискването да няма взаимодействие между ученици от различни паралелки или класове.
 • Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване (напр. в начален етап са планирани часове по музика и ЧП сред природата, т.е. часът може да се проведе в парка, който е в близост до училището и е достатъчно голям, за да се спазва необходимата дистанция.).
 1. Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. Комуникация. Учителска стая
 • Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая. Учителите ще бъдат в класните стаи, в коридорите или в двора на училището, където може да има излезли ученици. От учителската стая се вземат необходимите пособия за часа и междучасието учителите са сред учениците дори да нямат следващ час. През свободните си часове могат да използват техниката в учителската стая, да проверяват писмени работи или да си почиват, но при условие, че се спазват изискванията за определената дистанция.
 • По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.
 • Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.
 • Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ. Единствено първата родителска среща ще бъде присъствена в училище
 1. Физкултурен салон
 • Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището.  При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.
 1. Закуски по Държавен фонд „Земеделие“
 • Приемат се един път седмично.
 • Голяма сграда – 4-12.клас – на първия етаж са кабинетите на 4а, 4б, 4в, 5а и 6а клас; на втория – 6б, 7а, 7б и 8а клас; на третия етаж – 9а, 10а, 11а, 12а клас.
 • Групите в ЦОУД са смесени – едната група е в кабинета на 6а клас на първия етаж, а другата – в кабинета на 7а клас на втория етаж.
 1. Коридори и стълбища
 • Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция. Учениците от отделните етапи ще влизат и излизат през различни входове. Учениците от първи етаж ще влизат и излизат от централния вход. От единия заден вход ще влизат и излизат учениците от втория етаж, а тези от третия етаж ще влизат и излизат през втория заден вход. На вратите са поставени табели кой клас през кой вход ще влиза. Учителите, които нямат първи час по график, сутрин ще посрещат учениците на трите входа и ще следят да не се струпват и да стоят на разстояние. През голямото междучасие всички свободни учители ще са сред децата на двора, а през зимния период при много лошо време сред ученицте в класната стая ще бъде учителят, който ще има следващ час с класа, а учителите, които са свободни през следващия час ще са сред децата, които са навън и ще следят да няма струпване на входовете /по график, който се изработва непосредствено след като е готова програмата/. По стените на коридорите се разлепват листове със стрелки, обозначаващи посоката на движение за влизане и излизане. Медицинското лице сутрин ще бъде на първия етаж и ако има нужда да се измери температура или да се консултира ученик, дошъл на училище, но не се чувства добре.
 1. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения
 • Изработено е различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията, така че да се избегне струпване на ученици по коридорите и пред тоалетните.
 • Правила учениците да не се струпват (да се определи максимален брой ученици, които могат да влизат, в зависимост от капацитета). Учениците се пускат по един от клас за ползване на санитарните помещения, свободните учители следят за спазване на дистанция и за това ученикът да се върне в класната стая, за да бъде пуснат следващият.
 1. Стол и бюфети
 • Изработен е график за хранене в столовата по класове.
 • Обособени са зони за хранене за отделните паралелки.
 • Учениците на целодневно обучение от 4.клас и прогимназиален етап, които желаят да се хранят със столовата храна, го правят в класната си стая с осигурената им храна на кетеринг. Като тези класни стаи се дезинфектират преди и след хранене.
 • Не се допуска споделяне на храни и напитки от учениците.
 1. Учениците, които не са записани на стол, могат да се хранят със съучениците си с храната, приготвена им от вкъщи.
 2. Училищен двор

Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа. Сутрин родителите могат да придружават учениците до входната врата на двора при спазване на изискванията за дистанция, но не се допускат в двора на училището. На обед или вечер, когато си прибират децата, изчакват на улицата пред двора на училището, като спазват определената дистанция.

 • Допускат се придружители на децата със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.
 • Дворът е разделен на зони за отделните паралелки, където учениците могат да общуват със съучениците само от своя клас и то при спазване на необходимата дистанция.
 • Провеждане на повече занятия навън, винаги когато часът го позволява и времето е хубава, но отново като се спазва изискването да няма взаимодействие между ученици от различни паралелки или класове.
 • Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване (напр. планирани часове по ИИ сред природата, т.е. часът може да се проведе в парка, който е в близост до училището и е достатъчно голям, за да сеспазва необходимата дистанция.).
 1. Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. Комуникация. Учителска стая
 • Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая. Учителите ще бъдат в класните стаи до учениците или в двора на училището, където може да има излезли ученици. От учителската стая се вземат необходимите пособия за часа и междучасието учителите са сред учениците дори да нямат следващ час. През свободните си часове могат да използват техниката в учителската стая, да проверяват писмени работи или да си почиват, но при условие, че се спазват изискванията за определената дистанция.
 • По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.
 • Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.
 • Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ. Единствено първата родителска среща ще бъде присъствена в училище.
 1. Физкултурен салон
 • Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището.  При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.

 

Вашият коментар