ГОДИШЕН ПЛАН

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020-2024Г.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОРЕС

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

НАСОКИ ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО