Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

Резултатите от НВО –VII клас ще бъдат обявени до 02.07.2024 г. Всеки ученик може да провери своите резултати от НВО и от изпита за проверка на способностите, ако е положен такъв, в електронната система: https://infopriem.mon.bg/  с входящ номер и уникален код за достъп, който ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите.

Балообразуване

Максималният брой точки при балообразуването е 500 точки, които са сума от броя на точките, получени на НВО по български език и литература и математика, умножени със съответния коефициент, и оценките на два балообразуващи предмета от свидетелството за основно образование, превърнати в точки, съобразно утвърдения държавен план-прием.

Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки:

Отличен 6 – 50 точки

Много добър 5 – 39 точки

Добър 4 – 26 точки

Среден 3 – 15 точки

Когато ученик не се е явил на изпит от националното външно оценяване, защото е бил в болничен престой или е бил под карантина, но в годината на кандидатстване е участвал на областен и/или национален кръг на олимпиадата от календара на МОН по български език и литература и/или по математика, балът му се формира, като вместо резултата от националното външно оценяване се използва по-високият му резултат по съответния учебен предмет от областния или националния кръг на олимпиада, изразен в точки като процент от максималния брой точки. Заявление по образец за използване на резултатите от областен и/или национален кръг от олимпиадата от календара на МОН по български език и литература и/или от областен и/или национален кръг от олимпиадата по математика, проведени в годината на кандидатстване, вместо резултатите от националното външно оценяване, се подава в Регионално управление на образованието – Пловдив преди 05.07.2024 г. с приложени копия на документи от болничното заведение или от регионалната здравна инспекция, доказващи болничния престой или карантина/изолация, като се представят и оригиналите им за сверяване.

Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата за прием, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по този реда се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците. Ученици с еднакви показатели и след това подреждане се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Допълнителни дати за изпити

Съгласно чл. 94а от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование на допълнително определена от министъра на образованието и науката дата за провеждане на изпит от националното външно оценяване по учебните предмети български език и литература и/или математика и/или на изпит за проверка на способностите имат право да се явят учениците, които не са се явили на съответния изпит:

  1. Защото в деня на изпита са били в болничен престой, под задължителна изолация или задължителна карантина.
  2. Поради смъртен случай на член от семейството му, настъпил до един месец преди изпита.

За явяване на изпит на допълнително определена дата родителите/настойниците на ученика подават заявление до началника на регионалното управление на образованието, към което прилагат копия на документите от болничното заведение, доказващи болничния престой, от регионалната здравна инспекция – за наложената изолация, съответно карантина, или копие на препис-извлечение от акта за смърт. Заявлението се подава до седем работни дни след редовната дата за провеждане на съответния изпит.

След определяне на допълнителна дата за съответния изпит министърът на образованието и науката със заповед определя график на дейностите по приемане на учениците.

Изпитите за националното външно оценяване и за проверка на способностите на допълнително определената дата се организират и провеждат при условията и по реда на Наредба№ 11/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Кандидатстване

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. В класирането имат право да участват и лица, завършили основно образование, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидитстване.

За паралелките с профил „Музика“ може да се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите по музика или със служебна бележка с резултатите от изпита за прием  в училища към Министерство на културата

За участие в класирането могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат по съответния ред от експертната комисия към РУО.

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. се осъществява в периода от 08 юли 2024 г. до 10 юли 2024 г. 

След излизане на резултатите от първи етап на класиране (в срок до 12.07.2024 г. вкл.), ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише.

Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране или да не се запише.

Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в периода 15-17 юли 2024 г. в училището, в което ученикът е класиран на първи етап. Не подават заявление тези ученици, които не са класирани никъде – те участват автоматично във втори етап.

Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, ученикът може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране. Желания не се пренареждат.

Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап. В този смисъл мястото не се „пази“, но е гарантирано, че ученикът не може да бъде класиран на последващо желание.

Подаването на заявление за участие в трето класиране е от 26 юли 2024 г. до 29 юли 2024 г.

Подаването на заявление за участие в четвърто класиране е от 05 август до 06 август 2024 г.

            За първи етап на класиране учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, едновременно в повече от една област. 

В заявлението за участие в първи/трети/четвърти етап на класиране желанията трябва да са подредени (на първо място, на второ място, на трето място, …) приоритетно, като на първо място се посочи най-желаното училище със съответния профил или специалност от професия. За да се избегне вероятността ученикът да остане извън класирането, се препоръчва да впише в заявлението възможно най-голям брой желания! Важно е да се впишат и такива, които са съизмерими с бала на ученика, за да има шанс да бъде класиран. Ако бъдат вписани само паралелки, които традиционно са с много висок бал, има голяма вероятност ученикът да не бъде класиран поради недостатъчен бал.

Обръщаме внимание, че минималният и максималният бал на всяка паралелка не е постоянна величина. Тези показатели се формират от бала на учениците, класирани в дадената паралелка към даден етап в дадена кампания. Баловете от минали години може да са ориентир, но няма гаранция, че ще бъдат същите и тази година.

Начин за подаване на заявлениеза първи/трети/четвърти етап на класиране

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи. Подробна информация относно начина на онлайн кандидатсване може да намерите на в раздел  „Помощ“ в Единната информационна система за изпити и прием https://infopriem.mon.bg/.

При онлайн подаване на заявление, следва да се има предвид следното:

– входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://infopriem.mon.bg/  с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, които ще намери в служебната бележка за допускане до изпитите;

– за всяка област /ако ученикът желае да кандидатства за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;

– въведените желания са видими в профила на всеки ученик.

Ако ученикът не желае да кандидатства онлайн, заявление по образец може да получи, попълни и подаде в един от центрове за подаване на заявления, които ще бъдат обявени на електронната страница на Регионално управление на образованието – Пловдив, до 17.06.2024 г.

Класиране

Класирането на учениците се осъществява централизирано в зависимост от формирания бал за съответното училище и профила/специалността от професия, като балообразуването е налично в публикуваното в раздел „Прием“, „Текущи съобщения“  приложение към заповед за утвърждаване на държавния план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Пловдив за учебната 2024/2025 г.

Списъците с приетите ученици на І етап на класиране ще бъдат обявени до 12юли 2024 г.

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани в работните дни от 15 юли 2024 г. до 17 юли 2024 г., като подават следните документи:

– заявление до директора;

– оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави;

– оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика (за кандидатстващите по специалност от професия).

Учениците, които са класирани по второ или следващо желание, могат да участват във ІІ етап на класиране, като подават заявление по образец в училището, в което са класирани на І етап, от 15 юли 2024 г. до 17юли 2024 г. Участниците във ІІ етап на класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 19 юли 2024 г., като записването е от 22 юли 2024 гдо 24 юли 2024 г. в училището, в което са приети.

На 25 юли 202г. ще бъдат обявени свободните места за ІІІ етап на класиране. За участие в ІІІ етап на класиране заявление се подава на 26 юли и 29 юли 2024 г. само за обявените свободни места! В него имат право да участват ученици, завършили успешно основно образование, които не са кандидатствали до момента или които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием.  

Списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 30 юли 2024 г., а записването на приетите ученици ще се осъществи на 31 юли 2024 г. и на 01 август 2024 г. в училището, в което са приети.

Незаетите места за ІV етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на РУО – Пловдив до 02 август 2024 г.

За участие в ІV етап на класиране заявление се подава на 05 август 2024 г.  и 06 август 2024 г. само за обявените свободни места! В него имат право да участват ученици, завършили успешно основно образование, които не са кандидатствали до момента или които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием. 

Списъците с приетите ученици на ІV етап на класиране ще бъдат обявени до 07 август 2024 г., а записването на класираните ученици ще се осъществи от 08 август 2024 г. до 09 август 2024 г. в училището, в което са приети.

Незаетите места след ІV етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на РУО – Пловдив до 12 август 2024 г., а попълването им ще се осъществи до 11 септември 2024г. по ред, определен от директора на съответното училище, при спазване на изискването за класиране на учениците в зависимост от формирания бал.

Над утвърдения план-прием може да се приемат:

– близнаци в паралелката, в която един от тях е приет  и записан по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас;

– ученик с двама починали родители при заявено от него желание.

Заявление по образец с приложени документи за записване над утвърдения план-прием в посочените горе случаи се подава до началника на РУО – Пловдив в Центъра за административно обслужване /стая 22/ на РУО – Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Цариброд“ №1.

Към заявлението за записване на близнаци, когато един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас се прилагат следните документи: документ от училището, удостоверяващ записването на единия от близнаците, копия на актовете за раждане – 2 бр., копие на свидетелство за основно образование на неприетия близнак, копие на медицинско свидетелство на неприетия близнак (при кандидатстване за специалност от професия).

Актуална информация във връзка с дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием  ще се публикува на електронната страница на Регионално управление на образованието-Пловдив в раздел „Прием“, „Текущи съобщения“. 

Вашият коментар