Занимания по интереси, финансирани от държавния бюджет

                  На 7 януари започва цикълът на идентифициране и регистрация на занимания по интереси, финансирани от държавния бюджет.

Съгласно Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането училищата трябва да съблюдават следните основни правила при организирането на заниманията по интереси:

  1. Те могат да бъдат във всякакви области, според интересите на учениците.
  2. Наредбата сочи като приоритетни тематичните направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин  на живот“, „Спорт“.
  3. Изискването за минимум 40 % да са по „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ (т.нар.STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) задава кючовата им приоритетност.
  4. В групите трябва да се включват минимум 20 % от учениците

За повече информация: https://class.mon.bg/.

Вашият коментар