След взаимното гостуване по Национален Проект „Иновации в действие“, с удоволствие споделяме с вас подбрани моменти от нашето преживяване както […]

Проект BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за […]

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, чието изпълнение […]

П Р О Е К Т BG05MZOP001-2.004-0004 ‹‹Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

Application_04 Application_05 Цели Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им […]

П Р О Е К Т BG05MZOP001-2.004-0004 ‹‹Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

Application_04  Application_05   http://tvoiatchas.mon.bg/ Цели Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите […]