Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г. Основна цел Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на […]

Read More »

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. ♣ Общата стойност на проекта е 127 759 359.94 лева ♣Продължителността на проекта е […]

Read More »

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, чието изпълнение стартира на 16 май 2019 г. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Партньор в реализирането на проекта е Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от […]

Read More »

ФУТБОЛЕН ТУРНИР „Кока Кола“

Учениците от групите по интереси „Спортувай активно 1 и 2“ от проект „Твоят час“ на 21.04.2018г. участваха във футболен турнир „Кока Кола“. Те бяха подкрепяни от мажоретния състав „Златен помпон“ включен в проекта.

Read More »

ИЗРАБОТКА НА МОДЕЛИ НА НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ

Ученици от XI и XII клас от групата Биологията около нас ,по проекта от Твоя час. Групата работиха целенасочено и усърдно с материали от Проект за оборудване  на кабинетите по Биология и Химия на тема Нуклеинови киселини ! Групата показаха завидно познание за структурата на нуклеиновите киселини и ги приложиха изработвайки моделите !

Read More »

П Р О Е К Т BG05MZOP001-2.004-0004 ‹‹Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

Application_04 Application_05 Цели Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Специфични цели на проекта са: Развитие на уменията за […]

Read More »

Проект BG051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Уважаеми ученици, родители, учители, Добре дошли в Националния портал за кариерно ориентиране на учениците, разработен по проект BG051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” на Министерството на образованието и науката. Искрено се надяваме, че тук ще намерите информацията и подкрепата, от които се нуждаете при избора на училище, университет, професия! Какво е кариерното ориентиране? […]

Read More »

П Р О Е К Т BG05MZOP001-2.004-0004 ‹‹Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

Application_04  Application_05   http://tvoiatchas.mon.bg/ Цели Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Специфични цели на проекта са: Развитие на уменията […]

Read More »

Проект BG05M2ОP001-3.003-0001 “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”.

ОСНОВНИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Изграждане на образователна среда за: разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация; по-високо качество и по-добър достъп до образование; ранна превенция на обучителни затруднения; включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП); включващо обучение и социално […]

Read More »