Насочване на ученици, завършили VII клас, с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен и настанени в приемни семейства

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Със заповед на началника на Регионално управление на образованието – Пловдив е определена комисия за насочване […]

ВАЖНО !!!

Уважаеми родители, Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви […]