Олимпиада по математика    Уважаеми родители,        За учениците от IV до XII клас кръгът на олимпиадата по математика […]

Проект BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за […]