Уважаеми ученици, родители, учители,
Добре дошли в Националния портал за кариерно ориентиране на учениците, разработен по проект BG051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” на Министерството на образованието и науката.

Искрено се надяваме, че тук ще намерите информацията и подкрепата, от които се нуждаете при избора на училище, университет, професия!

Какво е кариерното ориентиране?

Кариерното ориентиране и развитие е процес, който протича през целия живот на човека. Той включва образование, професия, работа и дейности.  Важна роля имат и заниманията през свободното време, свързани с предпочитанията на отделния човек.

Предлаганата услуга „кариерно информиране” е процесът, в рамките на който кариерният консултант дава актуална и пълна информация за възможностите на образователната система в България, за прехода от образование към заетост на всички ученици, родители и граждани. Кариерно информиране може да се проведе индивидуално или в група.

Услуги в Центровете за кариерно ориентиране

За да улеснят учениците в избора на образование, професия и работа, в планирането и постигането на мечтата им за професионална кариера 150 кариерни консултанти от  28 Центъра за кариерно ориентиране, създадени по проекта предлагат индивидуални и групови консултации по образователно и кариерно планиране и развитие.

Информация за Центъра за кариерно ориентиране във Вашия град/област можете да намерите в Меню ЦЕНТРОВЕ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ.

Услугите в центровете за кариерно ориентиране са достъпни за всички ученици и родители и са напълно безплатни.

 

Кариерно консултиране могат да потърсят учениците, които искат:
 • да открият кои са най-подходящите за тях области на образование и обучение – природо-математически, технически, хуманитарни, социални, езикови, изкуство, спорт и др.
 • да разберат кои са най-подходящите за тях професии, специалности и области на дейност;
 • да се информират за училища, университети, прием по профили, професии и специалности;
 • да се запознаят с реда и условията за постъпване в тях;
 • да открият информация за работни позиции и работодатели;
 • да се подготвят да кандидатстват така, че да бъдат назначени и да започнат работа.

 

Кариерно консултиране могат да потърсят и ученици, които вече са избрали и се обучават в гимназиална степен на образование, но искат:
 • да променят посоката/профила си на образование в рамките на средното или по-нататък във висшето образование;
 • да проверят верността и устойчивостта на направения избор, да  планират бъдещите стъпки в кариерното си развитие;
 • да допълнят универсалните си знания с нови знания и умения.

 

Кариерното консултиране най-често се провежда с кариерен консултант в  индивидуални сесии:
 • срещите могат да бъдат една или няколко в зависимост от потребностите на учениците/или родителите. Предварително се уточняват нуждите от консултиране, съдържанието, времето и продължителността на консултирането;
 • процесът на консултиране приключва, когато ученикът и родителите са удовлетворени от постигнатите резултати.

 

Какви са ефектите от консултирането:
 • научавате и откривате себе си – вашите силни страни, индивидуални характеристики и качества, области за развитие;
 • научавате повече за нещата, които определят изборите ни – нашите мечти, желания, ценностите, стремежа към успех – нещата, които осмислят живота ни;
 • придобивате нови знания и умения за това как да вземате решения;
 • развивате умението да общувате и да разбирате себе си, което ще подпомага контактите ви в училищна или в работна среда.

 

 

Кариерното информиране и консултиране в група е отворено обучение, в което кариерните консултанти подпомагат учениците:
 • да се ориентират в многообразието от училища, форми на обучение, профили и области на образование, професии и специалности;
 • да открият силата на възможностите и желанията си, както и бариерите, които трябва да преодоляват за да постигнат мечтите си;
 • да обменят опит с връстници, други участници в групата.

 

 

Основни методи, използвани от кариерните консултанти в ЦКО:
 • индивидуално консултиране;
 • групова работа: интерактивни упражнения; обсъждане; дискусия; решаване на казуси; тренинги; ролева игра, форуми.

 

 

Контакти с кариерните консултанти
 • можете да посетите центъра за кариерно ориентиране на място
 • можете да се свържете по телефон
 • можете да напишете писмо или да се свържете по електронна поща

За повече информация посетете следния линк: Националния портал за кариерно ориентиране (http://orientirane.mon.bg)

 

 

Вашият коментар